Privacy policy

Calor Sport respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheid om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. 

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): www.calorsport.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “De beheerder”): Calor Sport, gevestigd te Groningen, Nederland, KvK-nummer 71791663.

Artikel 2: Toegang tot de site 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen. 

Artikel 3: De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, illustraties, video’s, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website beter te laten functioneren, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendommen. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van een rechtsvervolging. 

Artikel 4: Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

  1. De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  2. Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd met internet-etiquette
  3. De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren. 

Artikel 5: Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. 

Artikel 6: Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Calor Sport. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden uitsluitend door de beheerder gebruikt voor het onderhouden van relaties met u of voor het verwerken van uw bestellingen. 

Artikel 7: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van de AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verweking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@calorsport.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identificatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact opgenomen kan worden. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek ontvangt u antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd. 

Artikel 8: Gebruik logo’s klanten

Calor Sport behoudt het recht om bedrijfsnamen of logo’s van bestaande klanten te vermelden op haar website. Indien hier bezwaar tegen is kan de betreffende organisatie dit op ieder moment indienen via info@calorsport.nl. 

Artikel 9: Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar info@calorsport.nl. 

Artikel 10: Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11: Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen. 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessiecookies voor het bijhouden van sessieinformatie
  • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt en vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Artikel 12: Acceptatie 

​Door gebruik te maken van de website van Calor Sport gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en deze privacy policy.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd geschillen omtrent deze voorwaarden.