Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Calor Sport, gevestigd te Groningen, Nederland, KvK-nummer 65644387, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend indien dat schriftelijk door partijen is overeengekomen

Artikel 3: Betaling

 1. Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. De incassokosten worden berekend aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper direct opeisbaar.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen van de verkoper zijn hooguit 30 dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 4. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, kleuren, bedrukkingen en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie.

Artikel 5: Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
 3. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de verkoper niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. Eventueel aangepaste prijzen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de koper.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van levering hierdoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij in in hoeverre wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Artikel 8: Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering te onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de koper schriftelijk worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om ofwel te herstellen, ofwel opnieuw te leveren, ofwel van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, maat of afwerking kunnen niet aan de verkoper worden teruggeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten behorende bij diezelfde overeenkomst.

Artikel 9: Levering

 1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren.
 2. Indien koper afnamen weigert of nalatig is in het verstrekken van de informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd het bestelde voor rekening van de koper op te slaan.
 3. Indien de goederen worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 4. Indien verkoper gegevens van de koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 5. Een door de verkoper opgegeven termijn van levering is indicatief en nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 6. Verkoper is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij beide partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 10: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in geval iedere omstandigheid waarmee koper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd zoals ziekte, oorlog, oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht van omstandigheid van toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan de verkoper te verwijten is.
 4. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinden kan uitsluitend via een aangetekende brief.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken blijven eigendom van de koper tot de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en zaken terugnemen.
 2. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling niet conform afspraak is voldaan, heeft de verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de verkoper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 3. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over geleverde producten direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden het goed te herstellen of eventueel te vervangen.

Artikel 13: Garanties

 1. Indien in de overkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper voornemens is ervan te maken. De garantie geldt voor een periode van een kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper.
 2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel geprobeerd aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Noord-Nederland.